REGULAMIN NADAWANIA

medalu imienia profesora Stanisława Fryze
(1885 - 1964)

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Medal profesora Stanisława Fryzego został ustanowiony uchwałą Zarządu Głównego SEP w dniu 25 listopada 1999 r. w celu upamiętnienia Jego zasług dla rozwoju polskiej elektryki.

Ten wybitny uczony cieszył się międzynarodowym uznaniem jako współtwórca podstaw elektrotechniki teoretycznej. Był znakomitym pedagogiem i popularyzatorem wiedzy o elektrycznosci.

Był wychowawcą wielu inżynierów elektryków na Politechnikach: Lwowskiej i Śląskiej. Stanisław Fryze był człowiekiem ceniącym w nauce i w życiu takie wartości jak prawda, patriotyzm, nie uleganie przemijającym modom i koniunkturom.

Był aktywnym i cenionym działaczem SEP. W 1989 roku uzyskał pośmiertnie godność Członka Honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1.2. Medal jest okrągły o średnicy 70 mm, wykonany jest z tombaku patynowanego w nakładzie 500 sztuk;

awers - podobizna Stanislawa Fryzego i napis:
"PROFESOR STANISŁAW FRYZE 1885 - 1964,
WYBITNY ELEKTROTECHNIK i PEDAGOG"
rewers - napis w kilku wierszach:
"UCZONY I WYCHOWAWCA
WIELU POKOLEŃ INŻYNIERÓW ELEKTRYKÓW",
pod spodem reprint godła SEP.

2. Tryb nadawania medalu

2.1. Medal nadaje Zarząd Główny SEP na podstawie pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP.

2.2. Medal może być nadany członkom SEP albo innym osobom z kraju lub zagranicy. Wyróżnienie to może być nadawane:

1) pracownikom nauki, nauczycielom akademickim lub szkół średnich za wyróżniającą się działalność naukową i dydaktyczną w dziedzinie szeroko rozumianej elektryki,

2) inżynierom i technikom każdej specjalności z dziedziny elektryki za wyróżniającą się działalność techniczną, zawodową i społeczną w SEP.

2.3. Wnioski do Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień SEP o nadanie medalu składać mogą na formularzach według załączonego wzoru (zał. nr 1):

1) oddziały SEP oraz centralne jednostki organizacyjne SEP,

2) członkowie Zarządu Głównego, Główna Komisja Rewizyjna SEP oraz Główny Sąd Koleżeński SEP.

2.4. Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiany Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.

2.5. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień albo akceptacji Zarządu Głównego są zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wręczanie medalu odbywa się w sposób uroczysty. Prawo wręczania mają prezes SEP i członkowie naczelnych władz SEP oraz prezesi oddziałów SEP upoważnieni przez prezesa SEP.

3.2. Rejestr przyznanych medali prowadzi Biuro SEP.

Regulamin został ustalony przez ZG SEP
w dniu 27.04.2000r. (prot. nr 21-98/2002)

___________________________

wniosek