REGULAMIN NADAWANIA

medalu imienia profesora Mieczysława Pożaryskiego
(1875 - 1945)

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Medal im. profesora Mieczysława Pożaryskiego został ustanowiony uchwałą XX Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Bydgoszczy w dniach 27-29 czerwca 1975 roku z okazji przypadającej w 1975 roku setnej rocznicy urodzin Profesora.

1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:

1) upamiętnienie zasług prof. Mieczysława Pożaryskiego - wybitnego polskiego elektryka, znakomitego popularyzatora wiedzy w dziedzinie elektryki, wychowawcy licznej kadry elektryków polskich oraz zasłużonego działacza, pierwszego prezesa i członka honorowego SEP.

2) podkreślenie twórczości w dziedzinie elektryki oraz jej znaczenia w rozwoju gospodarki narodowej.

1.3. Medal jest wykonany z tombaku patynowanego, kształt medalu - okrągły, średnica 70 mm

awers - podobizna prof. M.Pożaryskiego oraz napis:

"Pierwszy Prezes SEP Mieczysław Pożaryski, 1875-1945".
rewers - napis wkomponowany w otok z symbolami elektrycznymi:
"Wychowawca wielu pokoleń elektryków polskich".

1.4. Medal jest wykonany w 2.000 egz.

2. Kryteria i tryb przyznawania medalu

2.1. Medal nadaje Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2.2. Medal może być nadany jednorazowo członkowi SEP lub innej osobie, bez względu na przynależność państwową, za wybitną, twórczą pracę w dziedzinie elektryki, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej. Medal może być nadany również w wyjątkowych przypadkach osobie prawnej.

2.3. Wnioski wg załączonego wzoru (w 1 egz.) o nadanie medalu wraz z uzasadnieniem, mogą składać do Zarządu Głównego SEP, na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia: członkowie ZG SEP, członkowie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień, zarządy oddziałów oraz przewodniczący centralnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

2.4. Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiany Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.

2.5. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień albo akceptacji Zarządu Głównego, są zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wręczanie medalu odbywa się w sposób uroczysty. Prawo wręczania medalu mają członkowie: ZG, GKR i GSK oraz prezesi Oddziałów SEP upoważnieni przez prezesa SEP.

3.2. Biuro SEP prowadzi ewidencję wyróżnionych medalami.

Regulamin został ustalony przez Zarząd Główny SEP
w dniu 26.04.2001 r. prot. nr 32-98/2002

___________________________________

wniosek