Jozef Chmielarz(1904-1979)

Józef Chmielarz (1904-1979) urodził się 23 sierpnia 1904 roku w niezamożnej rodzinie mistrza fabrycznego. Ukończył 6 klas gimnazjum, a następnie z odznaczeniem, znaną ze znakomitego poziomu nauczania, Średnią Szkołę Techniczną Kolejową w Sosnowcu, uzyskując dyplom technika elektryka. W 1924 roku jako ekstern uzyskał maturę i rozpoczął studia na Politechnice Gdańskiej.

Jednakże był zmuszony ze względu na trudne warunki materialne przerwać czasowo wyższe studia, pracując zarobkowo w swym zawodzie. Dyplom inżyniera elektryka dyplomowanego uzyskał w 1937 roku na Politechnice Gdańskiej.

Pracę zawodową rozpoczął w służbie ruchu portu gdyńskiego, a następnie w Instytucie Technicznym Uzbrojenia w Warszawie.

W okresie okupacji i później, aż do 1949 roku, prowadził własne przedsiębiorstwo instalacyjne w Warszawie, w którym zatrudniał wielu kolegów elektryków oraz innych uczestników ruchu oporu. Na terenie Jego firmy znajdował się punkt rozdzielczy prasy podziemnej i broni, a okresowo ukrywano również Żydów.

W latach 1950 - 1977 zatrudniony był w Biurze Projektów "Cukroprojekt" w Warszawie, początkowo w charakterze projektanta, a następnie kierownika zespołu, kierownika pracowni i wreszcie na stanowisku głównego specjalisty. W okresie tym, specjalizując się w dziedzinie napędu, sterowania i automatyki, był autorem wielu projektów dla cukrowni w kraju i zagranicą. Jako główny projektant wyjeżdżał na nadzory autorskie montażu urządzeń w budowanych cukrowniach w Chinach, Wietnamie i Sri Lance.

Równolegle z pracą zawodową był wykładowcą w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej i na Wydziale Sanitarnym Politechniki Warszawskiej oraz autorem i inspiratorem wielu znanych publikacji książkowych na poziomie akademickim, poświęconych projektowaniu, montażu i eksploatacji urządzeń elektrycznych napędu, sterowania, blokady, sygnalizacji, pomiarów i regulacji w instalacjach przemysłowych.

W czasie studiów działał aktywnie w polskich organizacjach: harcerskiej i studenckiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Od 1938 roku był aktywnym działaczem Oddziału Warszawskiego SEP, pełniąc funkcję członka zarządu i prezydium. W 1960 roku był założycielem Komisji Automatyki i Pomiarów oraz jej przewodniczącym aż do 1970 roku. Od 1971 roku do końca swego życia przewodniczył Komisji Historycznej OW SEP, dla której położył duże zasługi inicjując wydanie Księgi Jubileuszwej poświeconej 60-leciu OW SEP, wydanej w skróconej formie w 1979 roku po Jego śmierci.

Za swą działalność zawodową i społeczną został odznaczony Srebrną i Złotą Odznaką SEP i NOT, Złotym Krzyżem Zasługi, a także medalami przyjaźni CHRL i WRLD.

Mgr inż. Józef Chmielarz był niezwykle uczynny, serdeczny i koleżeński, a jednocześnie skromny mimo swoich osiągnięć zawodowych i społecznych.

Zmarł w Warszawie 2 stycznia 1979 roku i został pochowany na Cmentarzu Bródnowskim.

Opracował mgr. inż. WŁADYSŁAW MOTYL
na podstawie materiałów
mgra inż. Wiesława Eysymontta.

Elektronicznie przetworzył
dr inż. Andrzej Marusak