REGULAMIN NADAWANIA

medalu imienia profesora Janusza Groszkowskiego
(1898 - 1984)

 

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Medal im. prof. Janusza Groszkowskiego, jednego z najwybitniejszych elektry ków, został ustanowiony uchwałą XXIII Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w dniach 5-7 października 1984 r. w Poznaniu w uznaniu zasług Profesora.

1.2. Ustanowienie medalu ma na celu:

1) upamiętnienie zasług profesora Janusza Groszkowskiego, wybitnego naukowca polskiego i wieloletniego prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Założyciela pierwszego w kraju Instytutu Radiotechnicznego (pózniejszego Państwowego Instytutu Telekomunikacyjnego).
Wybitnie zasłużonego uczestnika ruchu oporu w latach 1942-1944.
Nauczyciela i wychowawcy wielu pokoleń elektryków.
Laureata nagród państwowych. Członka honorowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a także wielu zagranicznych stowarzyszeń naukowo technicznych.

2) możliwość wyróżnienia szczególnie zasłużonych dla elektryki i Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1.3. Medal jest owalny, wykonany jest z tombaku patynowanego:

na awersie widnieje podobizna profesora Janusza Groszkowskiego,
na rewersie Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

1.4. Na medalu wygrawerowane będą:

kolejny numer i nazwisko otrzymującego.
Wraz z medalem wręczana będzie legitymacja z numerem.

1.5. Medal jest wykonany w liczbie 2.000 sztuk.

2. Kryteria i tryb przyznawania medalu

2.1. Medal nadaje jednorazowo Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

2.2. Medal może być nadany:

1) członkowi SEP lub innej osobie, za twórczą pracę w dziedzinie elektryki, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin uprawianych przez Profesora, jak również za zasługi, osiągnięcia i działalność na polu naukowym, technicznym, pedagogicznym, zawodowym lub społecznym w każdym z działów lub specjalności elektrycznej,

2) instytucjom, organizacjom, szkołom itp. związanym z osobą Profesora.

2.3. Wnioski wg załączonego wzoru nr 2 (w 1 egz.) o nadanie medalu wraz z uzasadnieniem, mogą składać do Zarządu Głównego SEP, na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia:

członkowie ZG SEP,
członkowie Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień,
zarządy oddziałów oraz
przewodniczący centralnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

2.4. Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiany Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.

2.5. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień albo akceptacji Zarządu Głównego, są zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wręczanie medalu odbywa się w sposób uroczysty. Prawo wręczania medalu mają członkowie: ZG, GKR i GSK oraz prezesi Oddziałów SEP upoważnieni przez prezesa SEP.

3.2. Biuro SEP prowadzi ewidencję osób wyróżnionych medalami.

____________________________________________

wniosek