REGULAMIN NADAWANIA

medalu imienia Kazimierza Szpotańskiego
(1887 - 1966)

 

1. Postanowienia ogólne

1.1. Propozycję ufundowania medalu imienia inżyniera elektryka Kazimierza Szpotańskiego (1887-1966), pioniera polskiego przemysłu elektrotechnicznego -

Założyciela pierwszej polskiej fabryki aparatów elektrycznych (FAE) w Warszawie.
Wychowawcy i opiekuna licznej kadry inżynieryjno-technicznej, również w latach II wojny światowej i okupacji hitlerowskiej Polski.
Współzałożyciela i długoletniego działacza Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP), którego był prezesem (1938-1946), a pośmiertnie(w 1969 r.) otrzymał godność Członka Honorowgo SEP.

- wysunęło grono działaczy Oddziału Warszawskiego SEP na zebraniu Zarządu Oddziału w dniu 8 kwietnia 1986 r. w porozumieniu z Kołem SEP przy Zakładach Wytwórczych Aparatury Wysokiego Napięcia (ZWAR) oraz byłymi pracownikami przedsiębiorstwa FAE-ZWAR. Propozycja ta znalazła uznanie Zarządu Głównego SEP, aprobującego zgłoszoną w tej sprawie inicjatywę na posiedzeniu Prezydium w dniu 20 listopada 1986 roku.

1.2. Medal im. Kazimierza Szpotańskiego jest wyrazem uznania dla jego wybitnych zasług w rozwoju polskiego przemysłu elektrotechnicznego, organizacji przemysłowo-gospodarczych oraz ruchu stowarzyszeniowego, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.

1.3. Medal im. Kazimierza Szpotańskiego wybito w Mennicy Państwowej, według projektu artysty grafika Marka Sarełło; kształt medalu owalny o średnicy 70 mm w brązie patynowanym i nakładzie 300 egz. z następującymi cechami:

awers: płaskorzeźba głowy, napis - Kazimierz Szpotański 1887-1966;
rewers: znaczek SEP oraz napis: współtwórca polskiego przemysłu elektrotechnicznego, współzałożyciel, prezes, Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich".

2. Kryteria i tryb nadawania medalu

2.1. Medal im. Kazimierza Szpotańskiego jest nadawany przez Zarząd Główny SEP na wniosek zarządu oddziału SEP: 1) dawnym pracownikom FAE K.Szpotański Warszawa,
2) byłym pracownikom ZWAR,
3) zasluzonym przedstawicielom przemyslu elektrotechnicznego, zwlaszcza w dziedzinie aparatow elektrycznych,
4) innym osobom wykazującym się szczególnymi osiągnięciami w zakresie aparatury elektrycznej.

2.2. Każdy wniosek przesyłany do Biura SEP jest rozpatrywany przez Centralną Komisję Odznaczeń i Wyróżnień pod względem zgodności z niniejszym regulaminem i po uzyskaniu pozytywnej opinii przedstawiany Zarządowi Głównemu do ostatecznej decyzji.

2.2. Wnioski wypełnione niezgodnie z regulaminem i wnioski, które nie uzyskały pozytywnej opinii Centralnej Komisji Odznaczeń i Wyróżnień albo akceptacji Zarządu Głównego, są zwracane wnioskodawcom.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Wręczanie medalu odbywa się w sposób uroczysty. Prawo wręczania medalu mają członkowie: ZG, GKR i GSK oraz prezesi Oddziałów SEP upoważnieni przez prezesa SEP.

3.2. Biuro SEP prowadzi ewidencję wyróżnionych medalami.

Regulamin został ustalony przez Zarząd Główny SEP
w dniu 26.04.2001 r. prot. nr
32/98/2002.

_______________________________________________

wniosek